Novinky

Granty a dotace v oblasti duševního vlastnictví

Poradím Vám ohledně možnosti získání grantů, které Vám umožní efektivně nakládat s duševním vlastnictvím ve firmě (aktuální nabídka se týká malých a středních podniků).

Pro rok 2022 je možné:

  •  za pouhých 10% ceny (90 € při skutečné ceně služby 900 €) získat komplexní analýzu a poradenství týkající se duševního vlastnictví ve firmě (služba IP Scan). Jedná se o akreditovanou službu pod supervizí Úřadu průmyslového vlastnictví. Za velmi malou částku získáte rozsáhlý rozbor stávající strategie firmy i procesů ve firmě zejména v oblasti inovací a duševního vlastnictví (IP) a soubor doporučení, jak do budoucna co nejlépe tyto procesy a strategie nastavit a jak spravovat a chránit vytvořené duševní vlastnictví. Tuto službu velmi doporučuji, z praxe vím, jak nešťastné jsou situace, kde klient v některých oblastech koná dřív, než by měl, nebo naopak nekoná, protože mu chybí potřebné informace a povědomí o souvisejících rizicích. Někdy tím vznikají velké a nenapravitelné škody. Služba IP Scan umožňuje takovým situacím předcházet.
  • získat vysokou dotaci též na přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů (výše se liší mj. podle územního rozsahu) a na přihlášky vynálezů („patentové přihlášky“) (až do výše 750 €, zde lze dotaci uplatnit pouze na národní přihlášky).

Většinu výše uvedených služeb rovněž sama poskytuji. Jsem jedním z mála akreditovaných poskytovatelů služby IP Scan v ČR.

Mediace

Mediace, a zejména pak mediace v oblasti duševního vlastnictví (IP, z anglického Intellectual Property), je v ČR poměrně novou metodou alternativního řešení sporů (ADR, Alternative Dispute Resolution). Současně jde o metodu, která se velmi dobře osvědčila v zahraničí a podle světových statistik má vysokou úspěšnost (kolem 75%).

S ohledem na to, že mediace v oblasti duševního vlastnictví je velmi specifická a v ČR dosud chyběli kvalifikovaní mediátoři pro tuto oblast, proběhl v roce 2021 speciální kurz mediace pro patentové zástupce, který jsem úspěšně absolvovala. V brzké době budu zapsána jako mediátor pro oblast duševního vlastnictví (IP) na stránkách IP mediačního centra Praha, zapsaného ústavu.

Mediace může mít pro obě strany velký přínos (nalezení řešení výhodného pro obě strany i tam, kde se předtím nedařilo řešení nalézt, případně kde se zvažovala soudní cesta za cenu vysokých nákladů, časové i psychické zátěže a s nejistým, potenciálně neuspokojivým výsledkem). Přitom vedení IP kauz vyžaduje odbornou kvalifikaci mediátora nejen obecně v oblasti mediace, ale také v oblasti IP. Pouze takto vzdělaný mediátor dokáže klást správné otázky, v případě potřeby poskytnout odbornou evaluaci, mít přehled o všech možných rovinách problému a vést mediaci smysluplným směrem.

Mediaci v oblasti IP lze využít například při řešení IP sporů firmy s jinými subjekty, při sporech zaměstnavatel vs. zaměstnanec, při vzájemných sporech mezi odděleními firmy či součástmi vysoké školy, případně při sporech mezi zaměstnanci navzájem.

Jednou z podstatných zásad mediace je mlčenlivost, proto klienti nemusejí mít obavy z vyzrazení citlivých skutečností mediátorem. Na vyžádání mohu poskytnout podrobnější informace k této věci.