Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování služeb patentového zástupce. Zpracování probíhá v souladu s platnou právní úpravou a podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938.

1.Správce osobních údajů:

RNDr. Silvie Dokulilová, Ph.D., patentová zástupkyně

Bašného 51, 623 00 Brno

IČO: 66511232

Další kontaktní údaje: info@patentfort.cz, tel. +420 607 729 286

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Smlouva o poskytování služeb patentového zástupce mezi patentovým zástupcem a klientem, přičemž tato smlouva nemusí být uzavřena v písemné podobě. Poskytování osobních údajů klientem vyplývá z této smlouvy.

3. Účel zpracování osobních údajů

Poskytování služeb patentového zástupce v rozsahu dle požadavků klienta.

4. Způsob zpracování osobních údajů

Správce osobní údaje zpracovává manuálně (v papírové a elektronické podobě).

5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

5. 1 Identifikační: Jméno a příjmení, adresa

5. 2 Další kontaktní: e-mail, telefon

Konkrétněji: pro poskytování mých služeb je nezbytné mít kontakt na klienta, v případě zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR a před obdobnými úřady v zahraničí je rovněž potřeba znát jména a adresy původců a jména a adresy přihlašovatelů. Tyto údaje správci osobních údajů poskytuje klient.

6. Příjemci osobních údajů

Pro plnění služeb patentového zástupce může být nezbytné poskytnutí zpracovávaných osobních údajů typicky jiným patentovým zástupcům včetně zahraničních (dle požadavků klienta může jít i o patentové zástupce ze zemí mimo EU) a/nebo úřadům průmyslového vlastnictví v ČR a/nebo v zahraničí (dle požadavků klienta může jít i o země mimo EU), a to v závislosti na rozsahu služeb požadovaných klientem. S tím může souviset i zveřejnění osobních údajů například ve věstnících úřadů průmyslového vlastnictví, v patentových databázích nebo v databázích průmyslových vzorů.

Na základě potřeb a požadavků klienta mohou být zvoleni i další příjemci osobních údajů kromě výše uvedených.

Údaje jsou vždy poskytovány jen v nezbytně nutném rozsahu pro splnění potřeb a požadavků klienta.

Podrobnější informace jsou klientům sdělovány správcem dle konkrétních případů.

7. Práva subjektů údajů:

V souladu s GDPR, viz https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744

8. Doba zpracování:

Doba trvání smluvního vztahu prodloužená o dobu promlčecích lhůt dle platné právní úpravy, při dodržení zákonných lhůt pro archivaci údajů pro daňovou evidenci. Po skončení výše uvedených lhůt budou osobní údaje odstraněny z elektronické i papírové evidence.

9. Další informace:

Kontaktujte správce na info@patentfort.cz