Obecné podmínky zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování služeb patentového zástupce. Zpracování probíhá v souladu s platnou právní úpravou a podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938.

1.Správce osobních údajů:

RNDr. Silvie Dokulilová, Ph.D., patentový zástupce

Bašného 51, 623 00 Brno

IČO: 66511232

Kontaktní údaje: info@patentfort.cz, tel. +420 792 441 151

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Smlouva o poskytování služeb patentového zástupce mezi patentovým zástupcem a klientem, přičemž tato smlouva nemusí být uzavřena v písemné podobě. Poskytování osobních údajů klientem vyplývá z této smlouvy.

3. Účel zpracování osobních údajů

Poskytování služeb patentového zástupce v rozsahu dle požadavků klienta.

4. Způsob zpracování osobních údajů

Správce osobní údaje zpracovává manuálně (v papírové a elektronické podobě).

5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

5. 1 Identifikační: Jméno a příjmení, adresa

5. 2 Další kontaktní: e-mail, telefon

 

6. Příjemci osobních údajů

Pro plnění služeb patentového zástupce může být nezbytné poskytnutí zpracovávaných osobních údajů typicky jiným patentovým zástupcům a/nebo úřadům průmyslového vlastnictví v ČR a/nebo v zahraničí, a to v závislosti na rozsahu služeb požadovaných klientem. S tím může souviset i zveřejnění osobních údajů například ve věstnících úřadů průmyslového vlastnictví, v patentových databázích nebo v databázích průmyslových vzorů.

Na základě potřeb a požadavků klienta mohou být zvoleni i další příjemci osobních údajů kromě výše uvedených.

Údaje jsou vždy poskytovány jen v nezbytně nutném rozsahu pro splnění potřeb a požadavků klienta.

Podrobnější informace jsou klientům sdělovány správcem dle konkrétních případů.

7. Práva subjektu údajů:

V souladu s GDPR, viz https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744

8. Doba zpracování:

Doba trvání smluvního vztahu prodloužená o dobu promlčecích lhůt dle platné právní úpravy, při dodržení zákonných lhůt pro archivaci údajů pro daňovou evidenci. Po skončení výše uvedených lhůt budou osobní údaje odstraněny z elektronické i papírové evidence.

9. Další informace:

Kontaktujte správce na info@patentfort.cz


Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Co nabízíme
  • Kdo jsme
  • Publikace
  • Kontakt
  • Ochrana osobních údajů